Inloggen

Klachtenregeling - 16-04-2021

Klachtenprocedure STP Groep-havalem.com

Definities In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

  1. de klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde.
  2. klacht: elke uiting welke door klager wordt bedoeld als zijnde een klacht
  3. medewerker: een ieder die onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener werkzaamheden binnen de financiële dienstverlening verricht.

Melding aan directie 

Alle uitingen van derden die als klacht kunnen worden uitgelegd worden terstond ter kennis gebracht van de directie.

Klachtbehandeling 

De behandeling van elke klacht geschiedt door de directie

Klachten dossier 

Voor elke klacht wordt door de directie een speciaal klachtendossier gemaakt.

Bevestiging 

Binnen 48 uur na ontvangst van de klacht wordt de klager schriftelijk bevestigd dat de klacht is ontvangen en door de directie in behandeling is genomen. In de bevestiging wordt opgenomen:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Indien de klacht zou kunnen leiden tot een aansprakelijkheidsstelling dan wordt terstond de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geïnformeerd. Alle verdere stappen in de behandeling van de klacht vinden vervolgens plaats na overleg met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Wederhoor 

Indien de klacht betrekking heeft op personen die onder verantwoordelijkheid van Yilmaz financieel adviescentrum werken informeert de directie betrokken over de ontvangen klacht en vraagt hen commentaar. Van de reactie van betrokkene wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt en na ondertekening door betrokkenen in het klachtdossier gevoegd.

Beoordeling 

Nadat de directie meent voldoende informatie te hebben ingewonnen om tot een verantwoord oordeel te komen over de ingediende klacht wordt contact opgenomen met de klager. Bij voorkeur wordt getracht om te komen tot een persoonlijk gesprek met klager. Indien klager hier geen prijs op stelt wordt klager schriftelijk geïnformeerd over het oordeel van de directie. Indien de directie klager schriftelijk informeert over haar oordeel dan bevat de brief minimaal de volgende gegevens:

Structurele maatregelen 

De directie beraadt zich na afhandeling van elke klacht over de vraag of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om herhaling van dit type klachten te voorkomen. Indien hiertoe concrete maatregelen worden genomen worden deze in het klachtendossier aangetekend.

Archivering Elk klachtendossier wordt minimaal 12 maanden bewaard te rekenen vanaf het moment dat de klacht is afgewikkeld.

Inwerkingtreding Deze klachtenprocedure treedt op 1 januari 2009 in werking.

 

Copyright © 2010 - 2018 Havalem International Money Transfer. All Rights Reserved

Privacy | Disclaimer