Inloggen

Algemene voorwaarden - 17-03-2015

 

 
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MONEYTRANSFER-SERVICE VAN STP GROEP BV MET HET HANELSMERK ‘HAVALEM’
STP NETWERK
De Service wordt via een netwerk van bevoegde Agentschappen en de website <havalem.eu> STP Groep B.V. (hierna: “STP”) met het merk ‘havalem’ aangeboden. STP is een Nederlands bedrijf gevestigd te (3314 GJ) Dordrecht, Nederland, aan de Brouwersdijk 149. Klanten kunnen het telefoonnummer hieronder bellen voor het adres en de openingstijden van het dichts bijzijnde Agentschap dat onze organisatie vertegenwoordigt. U kunt STP benaderen via het nummer 0031-(0)78-6551655.
ALGEMEEN
STP staat onder toezicht van de AFM en DNB. STP biedt geldtransactiediensten in binnen- buitenland. Om gebruik te maken van deze Service dient u meerderjarig te zijn. Elke geldoverdracht krijgt een unieke identificatiecode, het Geldtransactienummer. 
TRANSACTIEFORMULIER
Door het formulier ‘moneytransferopdracht formulier’ in te vullen of online een opdracht op te geven, het te verzenden geldbedrag beschikbaar te stellen en de benodigde identificatie te verschaffen, geeft de afzender toestemming om de geldoverdracht uit te voeren. De afzender dient de ontvanger op de hoogte stellen van de geldoverdracht.
IDENTIFICATIE
Ontvangers dienen een geldig identiteitsbewijs te tonen en alle benodigde gegevens met betrekking tot de geldoverdracht aan de agent te overleggen. Betaling zal geschieden aan de persoon die, na controle van het identiteitsbewijs door STP of diens vertegenwoordiger gerechtigd geacht wordt om de geldoverdracht te ontvangen. 
TRANSACTIETIJDEN
Normaal gesproken is een geldoverdracht binnen enkele minuten beschikbaar om door de ontvanger in ontvangst te worden genomen, afhankelijk van de openingstijden op de locatie van betaling. In sommige landen  en bij sommige banken gelden andere tijden. Neem voor meer informatie contact op met het hierboven vermelde nummer.
WET- EN REGELGEVING
Het toepasselijk recht verbiedt geldoverdragers om zaken te doen met bepaalde mensen en landen; STP is verplicht om alle transacties te controleren aan de hand van lijsten met namen die door de regeringen van de landen en territoria waarin wij zaken doen, waaronder de Europese Unie. Als er een mogelijke overeenkomst gevonden wordt, dient STP de transactie te onderzoeken, om erachter te komen of de betreffende persoon dezelfde is als degene die op de betreffende lijst voorkomt. Het kan voorkomen dat de klanten zich extra moeten identificeren of extra informatie moeten verstrekken. Dit kan vertragingen in transacties tot gevolg hebben. Dit is echter een wettelijke eis voor alle transacties die door STP uitgevoerd worden. 
INFORMATIEVOORZIENING
Schriftelijke informatie met uitleg over de wijze waarop STP en haar agenten de kosten voor de geldoverdracht bij de verzender in rekening brengen, worden of op een opvallende plaats op de locatie van het Agentschap van STP getoond, of zijn online te raadplegen voor klanten via de website. In bepaalde landen of bij bepaalde banken kan de uitbetaling van een geldoverdracht onderworpen zijn aan plaatselijke belastingen en servicekosten.
UITBETALING IN VALUTA
Uitbetalingen van geldoverdrachten vinden normaal gesproken plaats in de valuta van het bestemmingsland. Indien dit afwijkt ontvangt u hierover bericht van de agent of is dit te zien bij de tarieven op de website. De wisselkoers wordt door de uitbetalende bank vastgesteld . Als de afzender een betalingsvaluta kiest anders dan de nationale valuta van het bestemmingsland, kan het zijn dat de gekozen betalingsvaluta niet op alle betalingslocaties in dat land beschikbaar is of niet beschikbaar is in de kleine coupures benodigd om al het geld van de overdracht uit te betalen. In dergelijke gevallen kan het Agentschap de overdracht geheel of gedeeltelijk in de nationale valuta uitbetalen of verzoeken om het bedrag op een latere tijdstip uit te betalen. 
RESTITUTIE EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Als uitbetaling aan de ontvanger binnen 30 dagen niet plaatsvindt, restitueert STP het hoofdbedrag van een geldtransactie wanneer de afzender hiertoe een schriftelijk verzoek indient per brief. STP zal administratiekosten inhouden op moneytransfers waarbij wijzigingen moeten plaatsvinden of voor transacties die geannuleerd moeten worden. Raadpleeg de tarievenoverzicht bij onze agenten of kijk op havalem.eu voor de kosten. De afzender is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de gegevens op het transactieformulier. In het geval van wijzigingen en/of correcties op het transactieformulier kan STP extra administratiekosten in rekening brengen.
VOORBEHOUD
STP behoudt zich het recht voor om de Service zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. STP en haar Agentschappen behouden zich het recht voor om de Service zonder opgave van redenen te weigeren, met name om fraude het witwassen van geld, of de financiering van terroristische organisaties te voorkomen of om aan een van toepassing zijde wet- of regelgeving, rechterlijke beschikking, overheidsmaatregel of eis van een toezichthouder te voldoen. U kunt ook uw lokale autoriteiten raadplegen voor klachten.
BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
STP is niet aansprakelijk voor: 1) schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van STP, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STP; 2) schade van welke aard dan ook die ontvanger of opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van STP bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een geldoverdracht niet kan worden uitgevoerd; 3) schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare online diensten; 4) schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij opdrachtgever, bij ontvanger als bij de betalingslocatie; en 5) schade als gevolg van fraude (die niet door STP kan worden gedetecteert), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van STP. Voor zover STP aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is STP nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Indien zich een schadegeval voordoet, dient opdrachtgever of ontvanger binnen 14 werkdagen STP hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding  van opdrachtgever en ontvanger.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de regels van het op de transactie toepasselijke recht. STP verwerkt de persoonsgegevens (‘Gegevens’) zoals op dit formulier ingevuld, samen met andere gegevens die gedurende uw relatie met STP verzamelt  of aangemaakt worden, zoals gegevens met betrekking tot de transactie en het klantenbindingprogramma, de transactiegeschiedenis en de marketingvoorkeuren met als doelstelling het bieden van de gewenste diensten en overige daarmee samenhangende doeleinden, zoals administratie, klantenservice, gebruiksvalidatie, fraudebestrijding en activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van producten en commerciële diensten. STP kan gegevens ook gebruiken in verband met andere diensten, producten of programma’s voor klantengemak of klantenbinding, waarop u zich bij STP of partnerbedrijven heeft geabonneerd. STP bewaart gegevens door de afzender versterkt over derden, zoals gegevens van de ontvanger of de geldoverdrachtservice. Verstrekking van gegevens van derden is verplicht teneinde de transactie uit te voeren. Zonder de benodigde informatie kan STP de geldoverdracht niet uitvoeren of andere aangevraagde diensten verlenen. STP gebruikt de gegevens die bij haar bekend zijn om u per post of andere communicatiemiddel aanbiedingen te doen. Verder kunnen STP, partnerbedrijven of zakenpartners aan de afzender, via telefoon, e-mail en SMS commerciële aanbiedingen doen met betrekking tot producten en diensten van STP of haar partners.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MONEYTRANSFER-SERVICE VAN STP GROEP BV MET HET HANELSMERK ‘HAVALEM’

 

 

STP NETWERK

De Service wordt via een netwerk van bevoegde Agentschappen en de website <havalem.eu> STP Groep B.V. (hierna: “STP”) met het merk ‘havalem’ aangeboden. STP is een Nederlands bedrijf gevestigd te (3314 GJ) Dordrecht, Nederland, aan de Brouwersdijk 149. Klanten kunnen het telefoonnummer hieronder bellen voor het adres en de openingstijden van het dichts bijzijnde Agentschap dat onze organisatie vertegenwoordigt. U kunt STP benaderen via het nummer 0031-(0)78-6551650.

 

ALGEMEEN

STP staat onder toezicht van de AFM en DNB. STP biedt geldtransactiediensten in binnen- buitenland. Om gebruik te maken van deze Service dient u meerderjarig te zijn. Elke geldoverdracht krijgt een unieke identificatiecode, het Geldtransactienummer. 

 

TRANSACTIEFORMULIER

Door het formulier ‘moneytransferopdracht formulier’ in te vullen of online een opdracht op te geven, het te verzenden geldbedrag beschikbaar te stellen en de benodigde identificatie te verschaffen, geeft de afzender toestemming om de geldoverdracht uit te voeren. De afzender dient de ontvanger op de hoogte stellen van de geldoverdracht.

 

IDENTIFICATIE

Ontvangers dienen een geldig identiteitsbewijs te tonen en alle benodigde gegevens met betrekking tot de geldoverdracht aan de agent te overleggen. Betaling zal geschieden aan de persoon die, na controle van het identiteitsbewijs door STP of diens vertegenwoordiger gerechtigd geacht wordt om de geldoverdracht te ontvangen. 

 

TRANSACTIETIJDEN

Normaal gesproken is een geldoverdracht binnen enkele minuten beschikbaar om door de ontvanger in ontvangst te worden genomen, afhankelijk van de openingstijden op de locatie van betaling. In sommige landen  en bij sommige banken gelden andere tijden. Neem voor meer informatie contact op met het hierboven vermelde nummer.

 

WET- EN REGELGEVING

Het toepasselijk recht verbiedt geldoverdragers om zaken te doen met bepaalde mensen en landen; STP is verplicht om alle transacties te controleren aan de hand van lijsten met namen die door de regeringen van de landen en territoria waarin wij zaken doen, waaronder de Europese Unie. Als er een mogelijke overeenkomst gevonden wordt, dient STP de transactie te onderzoeken, om erachter te komen of de betreffende persoon dezelfde is als degene die op de betreffende lijst voorkomt. Het kan voorkomen dat de klanten zich extra moeten identificeren of extra informatie moeten verstrekken. Dit kan vertragingen in transacties tot gevolg hebben. Dit is echter een wettelijke eis voor alle transacties die door STP uitgevoerd worden. 

 

INFORMATIEVOORZIENING

Schriftelijke informatie met uitleg over de wijze waarop STP en haar agenten de kosten voor de geldoverdracht bij de verzender in rekening brengen, worden of op een opvallende plaats op de locatie van het Agentschap van STP getoond, of zijn online te raadplegen voor klanten via de website. In bepaalde landen of bij bepaalde banken kan de uitbetaling van een geldoverdracht onderworpen zijn aan plaatselijke belastingen en servicekosten.

 

UITBETALING IN VALUTA

Uitbetalingen van geldoverdrachten vinden normaal gesproken plaats in de valuta van het bestemmingsland. Indien dit afwijkt ontvangt u hierover bericht van de agent of is dit te zien bij de tarieven op de website. De wisselkoers wordt door de uitbetalende bank vastgesteld . Als de afzender een betalingsvaluta kiest anders dan de nationale valuta van het bestemmingsland, kan het zijn dat de gekozen betalingsvaluta niet op alle betalingslocaties in dat land beschikbaar is of niet beschikbaar is in de kleine coupures benodigd om al het geld van de overdracht uit te betalen. In dergelijke gevallen kan het Agentschap de overdracht geheel of gedeeltelijk in de nationale valuta uitbetalen of verzoeken om het bedrag op een latere tijdstip uit te betalen. 

 

RESTITUTIE EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Als uitbetaling aan de ontvanger binnen 30 dagen niet plaatsvindt, restitueert STP het hoofdbedrag van een geldtransactie wanneer de afzender hiertoe een schriftelijk verzoek indient per brief. STP zal administratiekosten inhouden op moneytransfers waarbij wijzigingen moeten plaatsvinden of voor transacties die geannuleerd moeten worden. Raadpleeg de tarievenoverzicht bij onze agenten of kijk op havalem.eu voor de kosten. De afzender is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de gegevens op het transactieformulier. In het geval van wijzigingen en/of correcties op het transactieformulier kan STP extra administratiekosten in rekening brengen.

 

VOORBEHOUD

STP behoudt zich het recht voor om de Service zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. STP en haar Agentschappen behouden zich het recht voor om de Service zonder opgave van redenen te weigeren, met name om fraude het witwassen van geld, of de financiering van terroristische organisaties te voorkomen of om aan een van toepassing zijde wet- of regelgeving, rechterlijke beschikking, overheidsmaatregel of eis van een toezichthouder te voldoen. U kunt ook uw lokale autoriteiten raadplegen voor klachten.

 

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

STP is niet aansprakelijk voor: 1) schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van STP, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STP; 2) schade van welke aard dan ook die ontvanger of opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van STP bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een geldoverdracht niet kan worden uitgevoerd; 3) schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare online diensten; 4) schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij opdrachtgever, bij ontvanger als bij de betalingslocatie; en 5) schade als gevolg van fraude (die niet door STP kan worden gedetecteert), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van STP. Voor zover STP aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is STP nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Indien zich een schadegeval voordoet, dient opdrachtgever of ontvanger binnen 14 werkdagen STP hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding  van opdrachtgever en ontvanger.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de regels van het op de transactie toepasselijke recht. STP verwerkt de persoonsgegevens (‘Gegevens’) zoals op dit formulier ingevuld, samen met andere gegevens die gedurende uw relatie met STP verzamelt  of aangemaakt worden, zoals gegevens met betrekking tot de transactie en het klantenbindingprogramma, de transactiegeschiedenis en de marketingvoorkeuren met als doelstelling het bieden van de gewenste diensten en overige daarmee samenhangende doeleinden, zoals administratie, klantenservice, gebruiksvalidatie, fraudebestrijding en activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van producten en commerciële diensten. STP kan gegevens ook gebruiken in verband met andere diensten, producten of programma’s voor klantengemak of klantenbinding, waarop u zich bij STP of partnerbedrijven heeft geabonneerd. STP bewaart gegevens door de afzender versterkt over derden, zoals gegevens van de ontvanger of de geldoverdrachtservice. Verstrekking van gegevens van derden is verplicht teneinde de transactie uit te voeren. Zonder de benodigde informatie kan STP de geldoverdracht niet uitvoeren of andere aangevraagde diensten verlenen. STP gebruikt de gegevens die bij haar bekend zijn om u per post of andere communicatiemiddel aanbiedingen te doen. Verder kunnen STP, partnerbedrijven of zakenpartners aan de afzender, via telefoon, e-mail en SMS commerciële aanbiedingen doen met betrekking tot producten en diensten van STP of haar partners.

 

Copyright © 2010 - 2018 Havalem International Money Transfer. All Rights Reserved

Privacy | Disclaimer